Advokátní kancelář

Vítáme Vás na stránkách advokátní kanceláře Wimětal & Partneři, advokátní kancelář, s.r.o. Naše advokátní kancelář s kvalifikovaným a zkušeným týmem právníků a administrativních pracovníků v kancelářích v Praze a v Brně poskytuje kvalitní a komplexní právní služby obchodním společnostem a podnikatelům, subjektům státní správy i územní samosprávy a soukromým osobám.

 

O nás

 

Naše advokátní kancelář poskytuje kvalitní a komplexní právní služby obchodním společnostem a podnikatelům, subjektům státní správy i územní samosprávy a soukromým osobám. Díky kvalifikovanému a zkušenému týmu právníků a administrativních pracovníků v kancelářích v Praze a v Brně jsme schopni Vám nabídnout přidanou hodnotu ve formě nejefektivnějšího řešení Vašich právních problémů, a to v rámci sporné i smluvní agendy.

Jsme odborníky zejména v oblastech práva nemovitostí a stavebnictví, obchodního a korporátního práva, správního práva, pracovního práva či rodinného a dědického práva. Máme řadu zkušeností též z dalších právních oblastí v rozsahu téměř celého právního řádu České republiky včetně veřejných zakázek, práva duševního vlastnictví, fúzí a akvizic či práva nekalé soutěže.

Naše advokátní kancelář Vám pomůže taktéž v trestním řízení, ať jste v pozici obviněného, nebo poškozeného. Trestnímu právu se věnujeme dlouhodobě a aktivně, vycházíme proto nejen z odborných vědomostí, ale i z praktických zkušeností se všemi aspekty trestního řízení.

Vždy klademe důraz na předcházení problémům, dobrou informovanost klienta a snahu o dosažení optimálního řešení.
Zajišťujeme také advokátní úschovy, ověřování podpisů a konverze dokumentů.

Jsme plátci DPH.

 

Náš tým

 

Mgr. Lukáš Wimětal, partner

Mgr. Lukáš Wimětal, partner
zapsaný v seznamu advokátů ČAK pod č. 9417

wimetal@wpadvokati.cz

+420 775 554 400

V roce 1998 absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studia do roku 2001 pracoval jako advokátní koncipient u JUDr. Milana Staňka, advokáta. V roce 2002 byl zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory a od té doby vykonává samostatnou generální advokátní praxi.

Mgr. Tomáš Polcar, partner

Mgr. Tomáš Polcar, partner
zapsaný v seznamu advokátů ČAK pod č. 13654

polcar@wpadvokati.cz

+420 775 553 998

V roce 2000 absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studia do roku 2009 pracoval jako koncipient v různých advokátních a notářských kancelářích v Praze a v Brně. V roce 2009 byl zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory a od té doby vykonává samostatnou advokátní praxi se zaměřením na právo nemovitostí a obchodní a korporátní právo. Hovoří anglicky a německy.

Mgr. Lenka Letochová, advokátka

Mgr. Lenka Letochová, advokátka
zapsaná v seznamu advokátů ČAK pod č. 14596

letochova@wpadvokati.cz

+420 775 553 996

V roce 2009 absolvovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studia do roku 2012 pracovala jako advokátní koncipientka. V roce 2012 byla zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory a od té doby vykonává samostatnou generální advokátní praxi.

Mgr. Bc. Ondřej Páleník, advokát

Mgr. Bc. Ondřej Páleník, advokát
zapsaný v seznamu advokátů ČAK pod č. 17890

palenik@wpadvokati.cz

+420 775 554 001

Do roku 2013 studoval současně s právy na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně také obor Mediální studia a žurnalistika a Psychologie. V roce 2014 absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v rámci studia vykonával praxi v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners. Od ukončení studia dosud pracuje v naší kanceláři, nejprve jako advokátní koncipient, nyní jako advokát. Specializuje se na obchodní právo a korporátní právo. Hovoří anglicky a německy.

Mgr. Michaela Kolouchová, advokátní koncipientka

Mgr. Michaela Kolouchová, advokátka
zapsaná v seznamu advokátů ČAK pod č. 17911

kolouchova@wpadvokati.cz

+420 775 554 004

V rámci studia práv studovala v letech 2012 - 2013 i na právnické fakultě Univerzity Eötvös Lórand v Budapešti. V roce 2014 absolvovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v rámci studia vykonávala praxi např. v advokátní kanceláři AmbruzDark Deloitte Legal s.r.o. Od ukončení studia dosud pracuje v naší kanceláři, nejprve jako advokátní koncipientka, nyní jako advokátka. Specializuje se na pracovní právo, zdravotnické právo, veřejné zakázky a rodinné právo. Hovoří anglicky.

Mgr. Martina Ondová, advokátní koncipientka

Mgr. Martina Ondová, advokátní koncipientka
zapsaná v seznamu advokátních koncipientů ČAK pod č. 41862

ondova@wpadvokati.cz

+420 776 506 964

V rámci studia práv absolvovala studijní pobyty i ve Velké Británii (Nottingham) a v Itálii (Milano). V roce 2016 absolvovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v rámci studia vykonávala i roční stáž na Nejvyšším soudě ČR. Od ukončení studia dosud pracuje v naší kanceláři jako advokátní koncipientka, v současné době na pozici koncipient - junior. Specializuje se na korporátní a závazkové právo. Hovoří anglicky, německy a italsky.

Bc. Edita Kizovská, office manager

Bc. Edita Kizovská, office manager

kizovska@wpadvokati.cz

+420 775 541 122

 

 

Reference

Bison&Rose

Bison & Rose, s.r.o.

Brněnská televize

AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. (Brněnská televize)

Europlast

E U R O P L A S T, s.r.o.

House of England

HOUSE OF ENGLAND COMPANY, a.s.

Nemocnice Břeclav

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

Pro Stavby

PROSTAVBY, a.s.

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Michovský group a.s.

Michovský group a.s.

GF Machining Solutions s.r.o.

GF Machining Solutions s.r.o.

Sitour Česká Republika s.r.o.

Sitour Česká Republika s.r.o.

Asociace horských středisek ČR, o.s.

Asociace horských středisek ČR, o.s.

 

Oblasti specializace

 

Občanské právo

 • Nemovitosti, byty a nebytové prostory
   • správa nemovitostí, smlouvy o převodu nemovitostí včetně úschov peněz, směny, společenství vlastníků bytových jednotek, prohlášení vlastníka, věcná břemena, nájmy, podnájmy, zastupování v řízení před Katastrálním úřadem, poradenství v oblasti developerských projektů, poradenství při výstavbě
   • restituční nároky
 • Zajišťovací instituty
   • zástavní právo, zajišťovací převod práva, ručitelské prohlášení, smluvní pokuty, zadržovací právo
 • Závazkové právo
   • veškeré smluvní typy, změny závazků
 • Dědické právo
   • zastupování v řízení o dědictví, příprava obsahu závěti, listiny o vydědění
 • Sousedské vztahy
 • Ochrana osobnosti
 • Odpovědnostní vztahy
   • odpovědnost za škodu (na majetku, na zdraví), odpovědnost za vady
 • Práva duševního vlastnictví
   • poradenství v oblasti autorských práv a práv duševního vlastnictví, licenční smlouvy, právo k počítačovým programům

Obchodní právo

 • Závazkové vztahy
   • příprava a posuzování veškerých smluvních typů
   • změny závazků
   • bankovní obchody
 • Směnečné právo, cenné papíry
 • Prodej závodu
 • Odpovědnostní vztahy
 • odpovědnost za škodu a odpovědnost za vady
 • Správa pohledávek, zastupování při vymáhání pohledávek před soudem i v exekučním řízení
 • Úpadkové právo
  • zpracování a podání insolvenčního návrhu
  • návrh na oddlužení
  • přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení

Korporátní právo

 • Založení obchodní korporace
 • Příprava společenských dokumentů (společenská smlouva, zakladatelská listina, stanovy) a jejich změny
 • Organizace, příprava podkladů a dokumentů z jednání orgánů společnosti (valné hromady, zasedání představenstva, dozorčích rad)
 • Zvyšování a snižování základního kapitálu
 • Převody akcií, obchodních podílů
 • Sloučení, rozdělení, transformace a likvidace obchodních společností
 • Zastupování v řízení před obchodním rejstříkem a před živnostenským úřadem

Trestní právo

 • Obhajoba v trestním řízení
   • zastoupení v přípravném řízení u Policie ČR
   • obhajoba před soudy všech stupňů
   • sepis dovolání k Nejvyššímu soudu
   • ústavní stížnosti včetně zastupování před Ústavním soudem
 • Zastupování v řízení o přestupcích
 • Zastupování poškozeného v trestním řízení

Pracovní právo

 • Personalistika
 • Vnitřní předpisy zaměstnavatele
 • Dočasné přidělování zaměstnanců k jinému zaměstnavateli a restrukturalizace zaměstnavatelů
 • Odpovědnostní vztahy
 • Zastupování v pracovněprávních sporech
 • Kolektivní vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv

Zdravotnické právo

 • Problematika organizace a fungování zdravotnických zařízení
 • Zaměstnání osob ve zdravotnictví
 • Práva pacientů

Rodinné právo

 • Rodičovská zodpovědnost
 • Výživné
 • Majetkové vztahy mezi manželi, vypořádání a zúžení SJM
 • Příprava obsahu předmanželských smluv
 • Rozvody
 • Zastupování ve všech typech řízení v oblasti rodinného práva

Veřejné zakázky

 • administrace veřejných zakázek
 • zpracování zadávací dokumentace
 • zpracování dokumentů pro uchazeče – námitky apod.
 • zastupování před ÚOHS

 

Kontakty

Wimětal & Partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
se sídlem Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00
E: info@wpadvokati.cz
Datová schránka: 73psyq

IČ: 049 30 380, DIČ: CZ04930380

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 92676
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 2112846309/2700

V případě sporu mezi advokátem a klientem má klient v postavení spotřebitele právo na mimosoudní řešení takového sporu, přičemž návrh na jeho zahájení se v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, podává na Českou advokátní komoru, jakožto pověřený subjekt. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporu jsou uvedeny na stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

Sídlo Brno

Údolní 388/8, PSČ 602 00
Tel.: 542 211 006

Otevřít mapu

Pobočka Praha

Klimentská 1, 110 00 Praha 1
Tel.: 226 222 140

Otevřít mapu